Episode 3
Sub Qin Shi Ming Yue: Kong Shan Niao Yu
Episode 168
Sub Dragon Ball Super
Released: 2015