Episode 13
Sub World Destruction: Sekai Bokumetsu no Rokunin