Episode 10
Sub Nanatsu no Bitoku
Released: 2018
Episode 10
Dub Nanatsu no Bitoku (Dub)
Released: 1975