Episode 15
Dub Mix: Meisei Story (Dub)
Released: 2019
Episode 16
Sub Mix: Meisei Story
Released: 2019