Episode 13
Sub Luo Xiao Hei Zhan Ji
Released: 2011