Episode 24
Sub Garo: Guren no Tsuki
Released: 2015
Episode 24
Dub Garo: Guren no Tsuki (Dub)